A Maiden Most Gentle

A maiden most gentle
and tender we sing:
Of Mary the mother
of Jesus our King.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.

How blessed is the birth
of her heavenly child,
Who came to redeem us
in Mary so mild.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.

The Archangel Gabriel
foretold by his call:
The Lord of creation,
and Saviour of all.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.

Three Kings came to worship
with gifts rich and rare,
And marvelled in awe
at the babe in her care.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.

Rejoice and be glad
at this Christmas we pray;
Sing praise to the Saviour,
sing endless ‘Ave’.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.
We zingen van een meisje
zo zacht en zo teer:
van Maria de moeder
van Jezus onze Koning.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.

Hoe gezegend is de geboorte
van haar hemelse Kind,
die kwam om ons te verlossen
in Maria zo zacht.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.

De aartsengel Gabriël
voorzei bij zijn bezoek:
De Heer der schepping
en Redder van allen.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.

Drie Koningen kwamen aanbidden
met rijke en zeldzame geschenken,
en verwonderden zich met ontzag
bij het kindje waar zij voor zorgde.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.

Verheug u en wees blij
op dit Kerstfeest vragen wij;
Zing lof voor uw Redder,
zing eindeloos ‘Ave’.
Ave, ave, ave Maria;
ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria;
ave ,ave, ave Maria.
print