Dry Bones

There was a man named Ezekiel
who lived many years ago.
He was carried away by the Spirit of the Lord
to a valley full of old, dry bones.

Then Ezekiel was asked
by the Lord Most High,
“Can these bones
ever be revived?”
After pondering this question,
this is what he said, “Only the Lord God knows.”

So the Lord commanded Ezekiel
to speak unto these bones,
“Now hear the word of the Lord!”

Ezekiel cried, “Dem dry bones.”
Ezekiel cried, “Dem dry bones.”
Ezekiel cried, “Dem dry bones.
Now hear the word of the Lord!”

Ezekiel connected dem dry bones.
Ezekiel connected dem dry bones.
Ezekiel connected dem dry bones.
Now hear the word of the Lord.

So the bones were connected
by the power of the Lord
when Ezekiel spoke the command.
But the bones had no breath,
so the Lord God said,
“Call the winds from across the lands.”

Then Ezekiel called to the spirit in the winds
to revive those bones on the ground.
With a mighty sound those bones rose up
and began to walk around!

Ezekiel connected dem dry bones.
Ezekiel connected dem dry bones.
Ezekiel connected dem dry bones.
Now hear the word of the Lord.

The toe bone connected
to the foot bone.
The foot bone connected
to the ankle bone.
The ankle bone connected
to the leg bone.
The leg bone connected
to the knee bone.
The knee bone connected
to the thigh bone.
The thigh bone connected
to the hip bone.

The hip bone connected
to the back bone.
The back bone connected
to the shoulder bone.
The shoulder bone connected
to the neck bone.
The neck bone connected
to the head bone.
Now hear the word of the Lord!

Canon:
A+T – Dem bones, dem bones gonna walk around.
B – Round and round and round and round,
dem bones gonna walk all over God’s ground.
S – Hallelu, Glory Hallelujah!
allen – (Now) Hear the word of the Lord.

Canon:
S+A – Dem bones, dem bones gonna walk around.
B – Round and round and round and round,
dem bones gonna walk all over God’s ground.
T – Walk around, walk, walk around.
Walk around, walk around.
allen – Now hear the word of the Lord.

Now hear the word of the Lord!
Now hear the word of the Lord!
Dem bones, dem bones, dry bones!
Er was een man die heette Ezechiël,
die leefde lang geleden.
De Geest van de Heer voerde hem weg
naar een dal vol oude, dorre beenderen.

Toen kreeg Ezechiël de vraag
van de Heer, de Allerhoogste:
“Kunnen deze beenderen
ooit weer tot leven worden gebracht?”
Na overpeinzing van deze vraag, zei hij het volgende:
“Dat weet alleen de Here God.”

Daarop gaf de Heer Ezechiël bevel
tot deze beenderen te spreken:
“Hoort nu het woord van de Heer!”

Ezechiël riep: “Hé dorre botten.”
Ezechiël riep: “Hé dorre botten.”
Ezechiël riep: “Hé dorre botten.
Hoort nu het woord van de Heer!”

Ezechiël voegde die dorre botten aaneen.
Ezechiël voegde die dorre botten aaneen.
Ezechiël voegde die dorre botten aaneen.
Hoort nu het woord van de Heer.

Zo werden de botten aaneengevoegd
door de kracht van de Heer,
toen Ezechiël het bevel uitsprak.
Maar de botten kregen nog geen adem,
daarom zei God de Heer:
“Roep de winden bijeen vanuit alle landen.”

Toen riep Ezechiël tot de geest in de winden
om weer leven te brengen in die botten op de grond.
Met een krachtig geluid kwamen de botten overeind
en begonnen in beweging te komen!

Ezechiël voegde die dorre botten aaneen.
Ezechiël voegde die dorre botten aaneen.
Ezechiël voegde die dorre botten aaneen.
Hoort nu het woord van de Heer.

Het bot van de teen werd vastgemaakt
aan het bot van de voet.
Het bot van de voet werd vastgemaakt
aan het bot van de enkel.
Het bot van de enkel werd vastgemaakt
aan het scheenbeen.
Het scheenbeen werd vastgemaakt
aan het bot van de knie.
Het bot van de knie werd vastgemaakt
aan het dijbeen.
Het dijbeen werd vastgemaakt
aan het heupbeen.

Het heupbeen werd vastgemaakt
aan de ruggengraat.
de ruggengraat werd vastgemaakt
aan het schouderblad.
Het schouderblad werd vastgemaakt
aan de nekwervel.
de nekwervel werd vastgemaakt
aan de schedel.
Hoort nu het woord van de Heer!

Canon:
A+T – Die botten, die botten, die gaan op weg.
B – Op weg, op weg, op weg, op weg,
die botten gaan op weg over heel Gods aarde.
S – Hallelu, glorie halleluja!
allen – Hoort (nu) het woord van de Heer!

Canon:
S+A – Die botten, die botten, die gaan op weg.
B – Op weg, op weg, op weg, op weg,
die botten gaan op weg over heel Gods aarde.
T – Ga op weg, ga op weg.
Ga op weg, ga op weg.
allen – Hoort (nu) het woord van de Heer!

Hoort nu het woord van de Heer!
Hoort nu het woord van de Heer!
Hé botten, hé botten, hé jullie, dorre botten!
print