Lord, Speak!

Lord, speak to us
and let us hear
with rev’rent awe
the great Creator,
the true Provider,
the one to whom our love
and praise should go.

Lord, speak through us,
for in our weakness
we find your strength.
There is no other
to give direction;
our tongues confess
to all our trust in Thee.

Lord, when you speak with us,
there is no fellowship
so rare and sweet.
Did e’er such joy
flow from communion?
Did e’er such peace
and pure contentment meet?

And Lord, and Lord, if you speak for us,
there is no other
advocate we need.
In the presence,
our Father,
you will for us
in mercy intercede.

Oh Lord, oh Lord, if we have heard you;
And Lord, if we have known you,
in that final day
as our righteous judge,
you will have no need
to speak against us!
Lord, speak. Lord, speak.
Heer, spreek tot ons
en laat ons
met eerbiedig ontzag horen naar
de grote Schepper,
de ware Voorzienigheid,
de enige naar wie onze liefde
en lof moet gaan.

Heer, spreek door ons,
want in onze zwakheid
vinden we uw kracht.
Er is niemand anders
die richting kan geven;
onze tongen belijden
dat al ons vertrouwen ligt in U.

Heer, wanneer u met ons spreekt,
dan is geen gemeenschap
zo zeldzaam en zo zoet.
Vloeide ooit zulke vreugde
voort uit het samen zijn?
Ontmoetten ooit zulke vrede
en zuivere zaligheid elkaar?

En Heer, o Heer, als U spreekt voor ons,
er is geen andere trooster
die we nodig hebben.
Onze Vader,
met Uw aanwezigheid
zult U genadig
onze voorspraak zijn.

Heer, o Heer, als we u hebben gehoord;
En Heer, als wij u hebben gekend,
dan zult u het op die laatste dag,
als onze rechtvaardige rechter,
niet nodig vinden
zich tegen ons uit te spreken!
Heer, spreek! Heer, spreek!
print