See, What a Morning

See, what a morning,
gloriously bright,
with the dawning of hope
in Jerusalem;
folded the grave-clothes,
tomb filled with light,
as the angels announce:
"Christ is risen!"

See God’s salvation plan,
wrought in love,
borne in pain,
paid in sacrifice,
fulfilled in Christ,
the Man,
for He lives:
Christ is risen from the dead!

See Mary weeping:
"Where is He laid?"
As in sorrow she turns
from the empty tomb;
hears a voice speaking,
calling her name;
it’s the Master, the Lord
raised to life again!

The voice that spans the years,
speaking life, stirring hope,
bringing peace to us,
will sound till He appears,
for He lives:
Christ is risen from the dead!

One with the Father,
Ancient of Days,
through the Spirit
who clothes faith with certainty.
Honor and blessing,
glory and praise
to the King crowned
with pow’r and authority!

And we are raised with Him,
death is dead, love has won,
Christ has conquered;
and we shall reign with Him,
for He lives:
Christ is risen from the dead!

For He lives:
Christ is risen from the dead!
Alleluia!
Zie toch, wat een morgen,
glorierijk blinkend,
met het gloren van de hoop
in Jeruzalem;
de lijkwade is opgevouwen,
het graf vervuld met licht,
terwijl de engelen verkondigen:
"Christus is opgestaan!"

Zie Gods heilsplan,
gesmeed in liefde,
volbracht in pijn,
gegeven als offer,
vervuld in Christus,
de Mensenzoon,
want hij leeft:
Christus is opgestaan uit de dood!

Zie Maria huilen:
"Waar is Hij neergelegd?"
Terwijl ze zich verdrietig afkeert
van het lege graf,
hoort ze een stem spreken,
die haar bij haar naam noemt.
Het is de Meester, de Heer
weer opgewekt ten leven!

De stem die de jaren overspant,
die het leven verkondigt, de hoop oproept,
ons vrede brengt,
zal klinken totdat Hij verschijnt,
want Hij leeft:
Christus is opgestaan uit de dood!

Een met de vader,
vanaf de dagen van weleer,
door de Geest
die geloof met zekerheid bekleedt.
Eer en zegen,
heerlijkheid en lof
aan de Koning die gekroond is
met macht en majesteit!

En we zijn met Hem opgewekt,
de dood is niet meer, de liefde heeft gewonnen,
Christus heeft overwonnen;
en we zullen samen met hem heersen,
want Hij leeft:
Christus is opgestaan uit de dood!

Want Hij leeft:
Christus is opgestaan uit de dood!
Alleluja!
print